Szczegółowa tematyka szkolenia

„Nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców po zmianach wprowadzonych w czerwcu, październiku i listopadzie 2018r., styczniu, lipcu i wrześniu 2019r. oraz w styczniu i grudniu 2020 r.”

„RODO w praktyce lekarza uprawnionego”

Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

 • Kto może zostać wpisany do ewidencji lekarzy uprawnionych, a kto nie może i z jakich powodów?
 • Kiedy lekarz wykreślonyz ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców może do niej wrócić?
 • Wpis uprawnień o badaniach pracowników wynikających z Kodeksu pracy. Zmiana od 5 grudnia 2021 r.
 • Od kiedy przekazywanie rejestrów lekarzy do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców?

Kontrola badań lekarskich kierowców – zasady prowadzenia nadzoru

 • Jakie instytucje przeprowadzają kontrolę badańlekarskich – na prawo jazdy, a ktow zakresie - transport drogowy, instruktorzy, egzaminatorzy oraz kierowcy pojazdów służbowych?
 • Zasady kontroli, najczęstsze błędy lekarza orzekającego w ramach badań kierujących pojazdami – doświadczenia lekarzy kontrolujących w imieniu marszałka województwa.
 • Odpowiedzialność lekarza uprawnionego za prawidłowe przeprowadzenie badań i negatywne skutki uchybień w procedurze orzeczniczej.

Orzekanie o przeciwwskazaniach do używania pasów bezpieczeństwa

 • Kontrowersje orzecznicze, obligatoryjne wzory zaświadczeń lekarskich.

Kontrowersje dotyczące ceny za badanie lekarskie kierowcy-Zmiana od 1 stycznia i 20 lipca 2019r.!

 • Czy cena podana w przepisach to cena maksymalna?
 • Czy cenę badania lekarskiego można podnieść o koszty związane z dodatkowymi badaniami i konsultacjami?
 • Czy cenę za badanie lekarskie należy podnieść o podatek VAT czy cena zawiera już ten podatek?
 • Czy lekarz badający kierowców objęty jest obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej? Kto jest zwolniony z tego obowiązku? Nowość! - kasy on-line obligatoryjne dla lekarzy, od kiedy? Nowe regulacje prawne!

RODO w praktyce lekarza uprawnionego do badań kierowców i lekarza medycyny pracy

 • Co zmieniło się w zasadach ochrony danych osobowych w gabinecie lekarskim po 25 maja 2018!
 • Podstawowe pojęcia dotyczące RODO, czy są polskie przepisy wykonawcze?
 • Co zmieniło RODO w przepisach o badaniach kierowców i przepisach z zakresu medycyny pracy?
 • Kto jest administratorem danych, a kto podmiotem przetwarzającym dane?
 • Jakie są obowiązki administratora danych?
 • Czy administrator danych ma obowiązek sporządzenia i prowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w przypadku praktyki lekarskiej i podmiotu leczniczego?
 • Czy można przetwarzać dane szczególne? Kiedy to rodzi dodatkowe obowiązki?
 • Co to jest przetwarzanie danych osobowych na dużą skalę, czy dotyczy praktyki lekarskiej, a jeśli tak to, w jakich okolicznościach i czym skutkuje uznanie, że dane są przetwarzane na dużą skalę?
 • Obowiązek informacyjny, co to jest, jak go realizować i czy dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych i wszystkich praktyk lekarskich? Dlaczego można go uznać za najważniejszy obowiązek RODO?
 • Czy prawa osoby fizycznej do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danychmają zastosowanie w przypadku danych medycznych? Jakie są wyjątki?
 • Czy pacjent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Kiedy nie jest to wymagane, a kiedy jednak taka zgoda pacjenta jest wymagana?
 • Które jednostki muszą zatrudnić lub współpracować z IODO (inspektor ochrony danych osobowych), czy dotyczy to praktyk lekarskich, czy tylko dużych podmiotów leczniczych?
 • Obowiązek zgłaszania incydentów naruszeń ochrony danych osobowych, co to jest naruszenie ochrony danych osobowych? Forma i czas zgłaszania incydentów?
 • Czy trzeba zawiadomić wszystkich pacjentów o wycieku ich danych, a jeśli jest ich kilka lub kilkadziesiąt tysięcy? Co wtedy, jak sobie z tym poradzić?
 • Obowiązek posiadania procedury na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, czy dotyczy praktyki lekarskiej?
 • Ocena skutków operacji przetwarzania danych osobowych - czy dotyczy jednostek medycznych?
 • Co to jest rejestr czynności przetwarzania, kto i w jakich okolicznościach musi go prowadzić?
 • Z kim praktyka lekarska lub podmiot leczniczy musi zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych? z podwykonawcą?, specjalistami?, laboratorium?, pracownią rtg?, informatykiem?, biurem księgowym? itd.
 • Czy pracodawca musi zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych pracowników z jednostką medycyny pracy, skoro posiada umowę na opiekę profilaktyczną nad pracownikami z art. 12 ustawy o smp?
 • Jak zabezpieczyć zgodnie z RODO dokumentację papierową z badań kierowców i pracowników? co zmieniło się po 25 maja 2018?
 • Kiedy pacjent ma prawo bezpłatnego dostępu do kopii dokumentacji medycznej zgodnie z RODO, a kiedy musi zapłacić zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta?Zmiany 2019r!
 • Czy pacjent badany w ramach badań kierowców i medycyny pracy musi być wezwany do gabinetu lekarskiego bez podawania nazwiska?
 • Czy można na fakturze zamieszczać dane pracowników i informacje o przeprowadzonych badaniach dodatkowych i specjalistycznych – nowe interpretacje z 2019 r.
 • Odpowiedzialność lekarza prowadzącego praktykę lekarską, podmiotu leczniczego w ramach przepisów RODO – sankcje niefinansowe, kary finansowe, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna. Pierwsze kary nałożone przez UODO w Polsce.

Akty prawne regulujące badania kierowców w Polsce

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców - od 1 września 2019r.z uwzględnieniem zmian w styczniu 2020r.(rozporządzenie poprawiające błędy legislacyjne m.in. zmiany w drukach orzeczeń i kart konsultacyjnych!)
 • Omówienie aktów prawnych związanych z badaniami kierowców. Zmiany przepisów wprowadzone w 2018 r., 2019r., w styczniu i grudniu 2020 r. oraz od 5 grudnia 2021 r.
 • Trudności interpretacyjne w zakresie przepisów sprawiające problemy w praktyce lekarza.
 • Problemy w stosowaniu przepisów na linii lekarz-starostwo.
 • Ustawa o kierujących pojazdami – kontrowersyjne zmiany dotyczące badań lekarskich od 1października 2018r.!
 • Jak prawidłowo przeprowadzić badanie lekarskie kierowcy uwzględniając najnowsze zmiany wprowadzone w roku2018 i 2019 oraz 2020?
  Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiegow zakresie: badań lekarskich,konsultacji u lekarzy specjalistów, psychologa oraz pomocniczych badańdiagnostycznych.
 • Kryteria dotyczące narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi
  Jakie zmiany w 2018 roku w zakresie oceny narządu wzroku, a jakie w 2020r.?
  Zmiana kryteriów w zakresie wzroku dla „wyższych kategorii”
  Jakie wymagania są, a jakie przestały być obligatoryjne?
  Zmiany w zakresie okulistycznych badań specjalistycznych od 1 września 2019r. oraz stycznia 2020! Czy kierowca kat. B i C nie musi mieć badania okulistycznego?
  Kto może przeprowadzić badanie widzenia stereoskopowego, zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie?
  Badanie narządu równowagi kierowcy? Zmiany od 06.06.2018r. i od 10.10.2018r.!
  Kryteria zdrowotne w zakresie narządu słuchu. Istotne zmiany od 06.06.2018 i od 10.10.2018r! – kontrowersje wokół zmian w zapisach ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia!
 • Omówienie postępowania w cukrzycy. Zmiany od 06.06.2018!
 • Omówienie postępowania w padaczce i innych chorobach układu nerwowego. Zmiany od 06.06.2018 i 01.09.2019!
 • Omówienie postępowania w chorobach układu ruchu, układu oddechowego i nerek
 • Warunki badania w zakresie układu sercowo-naczyniowego – zmiany od 2018!
 • Omówienie postępowania w zakresie stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu,środków działających podobnie do alkoholu i leków
 • Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu podczas snu

Nowość! Zmiany w przepisach dotyczących badań uczniów na prawo jazdy od stycznia i lipca 2019r.!

 • Jakie kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych podlegają badaniom na prawo jazdy
 • Jakie jednostki medyczne mogą te badania wykonywać i dlaczego nie wszystkie? Zmiana styczeń 2020!
 • Jakie uprawnienia musi posiadać lekarz i dlaczego nie wystarczą uprawnienia do badań kierowców?
 • Obowiązek wpisu uprawnień do badań profilaktycznych pracowników do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
 • Odrębna podstawa prawna badań uczniów, nowe druki orzeczeń
 • Zmiana druku oświadczenia ostanie zdrowia kierowcy dostosowująca druk do badania ucznia
 • Finansowanie badań uczniów szkół na prawo jazdy, kiedy płaci sam zainteresowany, kiedy samorząd województwa, a kiedy gmina
 • Dlaczego te badania wykonywane sąw ramach realizacji zadania służby medycyny pracy,o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, czym to skutkuje
 • Czym rożni się badanie ucznia na prawo jazdy, od badania dorosłego kierowcy, jaka dokumentacja ma zastosowanie
 • Kiedy u ucznia wykonywane jest badanie psychologiczne kierowcy?
 • Badania uczniów do świadectwa kwalifikacji, badania w jakim trybie? Jakie orzeczenie (różnice w stosunku do badań dorosłych kierowców).

Dokumentacja medyczna z badań lekarskich kierowców – nowe regulacje 2018 i 2019 oraz 2020!

 • Omówienie zasad wypełnianiakarty badania lekarskiego kierowcy.Zmiana wzoru karty od 01.09.2019!
 • Ankieta o stanie zdrowia kierowcy - zasady wypełniania i wykorzystania.Zmiana wzoru drukuod 20.07 i 01.09.2019r!
 • Orzeczenia lekarskie do badań kierowców. Zmiana wzorów orzeczeń od 20.07 i 01.09.2019r! Korekty błędów w drukach orzeczeń w styczniu 2020r!
  Rodzaje orzeczeń lekarskich – czym się różnią od starych wzorów,
  Od kiedy nie trzeba używać pieczątki lekarskiej?
  Sposoby prawidłowego wypełniania orzeczeń lekarskich. Zmiany w zakresie podziału grup kategorii prawa jazdy! Dlaczego dokonano zmian i czym one skutkują?! Jak prawidłowo zaznaczyć kategorię prawa jazdy na orzeczeniu po zmianach przepisów? Zmiany w podstawach prawnych!
  Jak prawidłowo użyć kodów ograniczeń w prowadzeniu pojazdu?
  Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu orzeczeń lekarskich.
  Czy dziennik ustaw w podstawie prawnej orzeczenia należy zmieniać wraz z wydawaniem kolejnych przepisów dotyczących badań kierowców, czy też obowiązuje numer dziennika ustaw z pierwotnego wzoru druku? Opinia Ministerstwa Zdrowia.
 • Terminy badań lekarskich. Jak prawidłowo zapisać termin następnego badania?
  Czy wymiana prawa jazdy zawsze związana jest z koniecznością wykonania badań lekarskich?
  Czy lekarz w przypadku kategorii B ma prawo wyznaczyć termin następnego badania za 15 lat?
 • Kontrowersje w temacie prowadzenia rejestru orzeczeń lekarskich.

Badania osób skierowanych w wyniku wydania decyzji administracyjnej przez starostę

Zmiany przepisów o kierowaniu na badania do WOMP-ów od 5 grudnia 2021 roku

Badania odwoławcze

 • Omówienie zasad trybu odwoławczego, z uwzględnieniem zmian w przepisach wprowadzonych po 20 lipca 2019r (błędy legislacyjne!!)

Badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych (i przewożących wartości pieniężne)

 • Podstawa prawna badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
 • Zasady przeprowadzania badania lekarskiego kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Zmiany 2018, 2019 i 2020 r ! Kontrowersje związane z kryteriami zdrowotnymi spowodowane wprowadzonymi zmianami przepisów!
 • Z jakich badań składa się badanie lekarskie kierowcy pojazdu uprzywilejowanego?Terminy i częstotliwość badań lekarskich kierowcy pojazdu uprzywilejowanego.
 • Uprawnienia lekarzy do badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych i ich udokumentowanie na orzeczeniu.
 • Druk orzeczenia lekarskiego i dokumentacja medyczna dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Zmiana wzorów orzeczeń i karty badania od 01.09.2019 i stycznia 2020!
 • Terminy badań lekarskich osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Badania lekarskie osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami

 • Podstawa prawna badań osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami.
 • Zasady przeprowadzania badań osób posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami. Zmiany 2018 i 2019! Kontrowersje związane z kryteriami zdrowotnymi spowodowane wprowadzonymi zmianami przepisów!
 • Z jakich badań składa się badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia do kierowania tramwajami? Zmiany w styczniu 2020r.!
 • Terminy i częstotliwość badań lekarskich kierującego tramwajem.
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem kierującego tramwajem. Zmiany 2019!
 • Uprawnienia lekarzy do badań osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.
 • Druk orzeczenia lekarskiego dla kierującego tramwajem. Zmiany 2019r!

Badania kierowców transportu drogowego i użytkowników pojazdów służbowych – zmiany Wskazówek Metodycznych od 16 grudnia 2020r.!

 • Podstawa prawna badań kierowców transportu drogowego i użytkowników pojazdów służbowych
 • Najczęstsze problemy z interpretacją przepisów ustawy o transporcie drogowym.
 • Kto podlega badaniom kierowców transportu drogowego, a kto pojazdów służbowych
 • Częstotliwości terminy wykonywania badań lekarskich.
 • Zakres badań lekarskich kierowcy transportu drogowegoi użytkowników pojazdów służbowych. Istotne zmiany w 2018r., 2019r oraz 2020.! Jakie badania pozostają, a z jakich zrezygnowano?
 • Uprawnienia lekarzy i ich udokumentowanie na orzeczeniu.
 • Obowiązek wpisu uprawnień do badań profilaktycznych pracowników do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
 • Orzeczenie lekarskie, jak wypełnić prawidłowo druk orzeczenia?Czym różni się orzeczenie kierowcy transportu drogowego od orzeczenia kierującego pojazdem służbowym?
 • Czy oprócz nazwy stanowiska – kierowcy transportu drogowego, powinna zostać wpisana kategoria prawa jazdy? Czy można wpisać inne stanowisko na tym samym druku?
 • Czy każde badanie musi być wykonane na podstawie skierowania od pracodawcy?
 • Kiedy badanie lekarskie kierowcy transportu drogowego jest równoważne zbadaniem”kodeksowym”?

Badania lekarskie instruktorów,egzaminatorów i instruktorów techniki jazdy- – zmiany Wskazówek Metodycznych od 16 grudnia 2020r.!

 • Podstawa prawna badań instruktorów i egzaminatorów.
 • Zasady przeprowadzania badania lekarskiego instruktorówi egzaminatorów.
 • Z jakich badań składa się badanie lekarskie instruktorai egzaminatora? Istotne zmiany w 2018 i 2019r. oraz 2020r.! Jakie badania pozostają, a z jakich zrezygnowano?
 • Terminy i częstotliwość badań lekarskich instruktorów i egzaminatorów.
 • Uprawnienia lekarzy do badań instruktorów oraz egzaminatorów i ich udokumentowanie na orzeczeniu.
 • Obowiązek wpisu uprawnień do badań profilaktycznych pracowników do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
 • Druk orzeczenia lekarskiego dla instruktora i egzaminatora?
 • Skierowanie na badania lekarskie instruktora i egzaminatorów
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w związku z badaniem instruktora nauki jazdy.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych w zakresie wymogów stawianych przez RODO oraz przepisy w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

 • Jakie podstawowe zasady RODO obowiązują w zakresie korzystania z systemu komputerowego w badaniach lekarskich kierowców i medycynie pracy.
 • Jak zabezpieczyć komputer stacjonarny, sieć w jednostce i laptopa – proste, skuteczne i sprawdzone zasady!
 • Na jakich zasadach można zgodnie z RODO komunikować się z pacjentem za pomocą sieci internetowej?
 • Jak bezpiecznie wysłać pacjentowi wyniki badań za pomocą e-maila, nie narażając się na zarzut naruszenia zasad RODO.
 • Gdzie i w jaki sposób przechowywać kopie bezpieczeństwa danych medycznych pacjentów?
 • Czy można przechowywać dane medyczne w chmurze?
 • Przepisy w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. Nowość 1 stycznia 2021!
 • Co to jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM),a co to jest dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej? – różnice, podobieństwa, wymogi.
 • Jakie rodzaje dokumentów z zakresu EDM są obowiązkowe od 1 stycznia 2019 r., a jakie dokumenty medyczne w postaci elektronicznej mają zastosowanie od 1 stycznia 2020r.?